Có 1 kết quả:

nhất cử lưỡng tiện

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Một việc làm mà có hai cái lợi, một công đôi việc.