Có 1 kết quả:

nhất thuyết

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Một lí thuyết.
2. Một thuyết khác cho rằng.