Có 1 kết quả:

nhất diện

1/1

nhất diện

giản thể

Từ điển phổ thông

một mặt