Có 1 kết quả:

đinh khẩu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Số người trong vùng. ☆Tương tự: “nhân khẩu” 人口.

Một số bài thơ có sử dụng