Có 1 kết quả:

thất trảm sớ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên tờ tâu vua của Chu Văn An, danh sĩ đời Trần, xin chém bảy người quyền thần.