Có 1 kết quả:

thất ngôn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lối thơ mỗi câu có 7 chữ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lối thơ mỗi câu có 7 chữ.

Một số bài thơ có sử dụng