Có 1 kết quả:

trượng nhân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Người lớn tuổi, trưởng lão.
2. Tiếng xưng tổ phụ thời xưa.
3. Tên một vì sao.
4. Tiếng gọi cha vợ, ông nhạc. ☆Tương tự: “nhạc phụ” 岳父, “nhạc trượng” 岳丈.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người lớn tuổi, già cả đáng kính trọng — Tiếng gọi cha vợ với ý kính trọng.

Một số bài thơ có sử dụng