Có 1 kết quả:

tam nhất trí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Luật lệ soạn kịch cổ điển của Tây phương, gồm một nơi, một thời gian và một sự việc ( Règle des Trois Unités ).