Có 1 kết quả:

tam vạn

1/1

tam vạn

giản thể

Từ điển phổ thông

ba vạn, 30000