Có 1 kết quả:

tam thế

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ba đời, gồm đời ông, đời cha và đời con.
2. Ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ba đời, gồm đời cha, đời con và đời cháu — Tiếng nhà Phật, chỉ ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai.

Một số bài thơ có sử dụng