Có 1 kết quả:

tam đại

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ba đời, gồm “tằng tổ”曾祖 ông cố, “tổ phụ” 祖父 ông, “phụ” 父cha.
2. Ba đời vua thời cổ Trung Hoa, gồm “Hạ” 夏, “Thương” 商, “Chu” 周.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ba đời, gồm đời ông, đời cha và đời mình — Ba đời vua thời cổ Trung Hoa, gồm Hạ, Thương, Chu.

Một số bài thơ có sử dụng