Có 1 kết quả:

tam cá nguyệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thời hạn ba tháng. Cứ ba tháng một.