Có 1 kết quả:

tam bội

1/1

tam bội

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bộ ba, gấp ba