Có 1 kết quả:

tam kiệt

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ba người giỏi đời Hán sơ, gồm Trương Lương, Hàn Tín, Tiêu Hà.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ba người giỏi đời Hán sơ, gồm Trương Lương, Hàn Tín, Tiêu Hà.

Một số bài thơ có sử dụng