Có 1 kết quả:

tam công

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ba chức quan lớn nhất triều đình thời cổ Trung Hoa, gồm “Thái Sư” 太師, “Thái Phó” 太傅, “Thái Bảo” 太保.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ba chức quan lớn nhất triều đình trong thời cổ Trung Hoa, gồm Thái sư, Thái phó, Thái bảo.

Một số bài thơ có sử dụng