Có 2 kết quả:

tam phântam phần

1/2

tam phân

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. “Tam phần” 三分: Ba phần ở trong mười phần. ◇Thi Kinh 詩經: “Phiếu hữu mai, Kì thật thất hề” 摽有梅, 其實七兮 (Thiệu nam 召南, Phiếu hữu mai 摽有梅) Quả mai rụng, Quả ở trên cây mười phần còn bảy phần.
2. “Tam phân” 三分: Một chia làm ba. ◇Đường Tôn Hoa 唐孫華: “Tam phân Ba Thục công thành hậu, Hồn phách do ưng luyến cố đô” 三分巴蜀功成後, 魂魄猶應戀故都 (Trác Châu hoài cổ 涿州懷古) Thành công rồi, Ba Thục chia ra làm ba, Hồn phách còn mong luyến cố đô.
3. “Tam phân” 三分: Ba phần mười.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chia làm ba phần. Lục Vân Tiên có câu: » Thương ông Gia Cát tài lành, gặp cơn Hán mạt chịu đành tam phân «.

Một số bài thơ có sử dụng

tam phần

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. “Tam phần” 三分: Ba phần ở trong mười phần. ◇Thi Kinh 詩經: “Phiếu hữu mai, Kì thật thất hề” 摽有梅, 其實七兮 (Thiệu nam 召南, Phiếu hữu mai 摽有梅) Quả mai rụng, Quả ở trên cây mười phần còn bảy phần.
2. “Tam phân” 三分: Một chia làm ba. ◇Đường Tôn Hoa 唐孫華: “Tam phân Ba Thục công thành hậu, Hồn phách do ưng luyến cố đô” 三分巴蜀功成後, 魂魄猶應戀故都 (Trác Châu hoài cổ 涿州懷古) Thành công rồi, Ba Thục chia ra làm ba, Hồn phách còn mong luyến cố đô.
3. “Tam phân” 三分: Ba phần mười.

Một số bài thơ có sử dụng