Có 1 kết quả:

tam hợp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vật liệu để xây nhà thời xưa, do ba thứ họp lại, là vôi, tro và muối. Thường gọi là Tam hợp thổ.

Một số bài thơ có sử dụng