Có 1 kết quả:

tam hợp thổ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ba vật liệu: “thạch hôi” 石灰, “tế sa” 細砂 và “thạch tử” 石子 trộn lại gọi là “tam hợp thổ” 三合土, dùng để xây cất thời xưa.