Có 1 kết quả:

tam quân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ba toán quân trong đoàn quân lớn, sắp theo thứ tự trước sau, gồm Tiền quân, Trung quân và Hậu quân. Chỉ toàn thể quân lính.