Có 1 kết quả:

tam phẩm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bậc quan thứ ba của triều đình thời xưa, gồm Chánh tam phẩm và Tòng tam phẩm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bậc quan thứ ba của trình đình thời xưa, gồm Chánh tam phẩm và Tòng tam phẩm.

Một số bài thơ có sử dụng