Có 1 kết quả:

tam đồ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ba đường ác nghiệp, gồm “súc sinh”畜生 thú vật, “ngạ quỷ” 餓鬼 quỷ đói và “địa ngục” 地獄 địa ngục.

Một số bài thơ có sử dụng