Có 1 kết quả:

tam đa

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ba thứ nhiều, dùng trong lời chúc tụng của người Trung Quốc, gồm “đa phúc” 多福, “đa thọ” 多壽 và “đa nam tử” 多男子.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ba thứ nhiều ở đời. Gồm Đa phúc, Đa lộc và Đa thọ ( nhiều con cháu, nhiều tiền bạc do chức vụ cao, và nhiều tuổi ).

Một số bài thơ có sử dụng