Có 1 kết quả:

tam tự kinh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cuốn sách chữ Hán dành cho trẻ con thời trước, do “Vương Ứng Lân” 王應麟 đời Tống làm ra, mỗi câu chỉ có ba chữ.
2. Có thuyết cho rằng sách này do “Khu Thích Tử” 區適子 đời Tống soạn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cuốn sách chữ Hán dành cho trẻ con thời trước, do Vương Ứng Lân đời Tống làm ra, mỗi câu chỉ có ba chữ.