Có 1 kết quả:

tam bảo

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chỉ “Phật” 佛, “Pháp” 法 và “Tăng” 僧.
2. Ba điều quý, theo Nho giáo gồm: thổ địa, nhân dân và chính sự.
3. “Thái Công” 太公 nói: “đại nông, đại công, đại thương, vị chi tam bảo” 大農, 大工, 大商, 謂之三寶.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ba điều quý, theo Nho giáo thì Tam bảo gồm Thổ địa, Nhân dân và Chính sự — Tiếng nhà Phật, chỉ Phật, Pháp và Tăng.

Một số bài thơ có sử dụng