Có 1 kết quả:

tam thốn thiệt

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ba tấc lưỡi. Nghĩa bóng: Tài ăn nói.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ba tác lưỡi, chỉ tài ăn nói.

Một số bài thơ có sử dụng