Có 1 kết quả:

tam hạp

1/1

tam hạp

giản thể

Từ điển phổ thông

chỉ 3 nhánh hợp thành sông Trường Giang