Có 1 kết quả:

tam đảo

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chỉ ba hòn núi ở biển “Bột Hải” 渤海, tương truyền là nơi thần tiên ở, gồm “Bồng Lai” 蓬萊, “Phương Trượng” 方丈 và “Doanh Châu” 瀛洲. Cũng chỉ cảnh tiên.
2. Chỉ “Nhật Bổn” 日本. ◇Thu Cẩn 秋瑾: “Thi tứ nhất phàm hải không khoát, Mộng hồn Tam Đảo nguyệt linh lung” 詩思一帆海空闊, 夢魂三島月玲瓏 (Nhật nhân Thạch Tỉnh Quân tác họa 日人石井君索和).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ba hòn đảo ở biển Bột hải, tương truyền là nơi thần tiên ở, gồm Bồng lai, Phương trượng và Doanh châu. Đoạn trường tân thanh có câu: » Trên tam đảo dưới cửa tuyền, tìm đâu thì cũng biết tin rõ ràng « — Tên một ngọn núi ở Bắc phần Việt Nam.

Một số bài thơ có sử dụng