Có 1 kết quả:

tam bành

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Theo đạo gia, chỉ ba vị ác thần họ Bành (“Bành Cứ” 彭倨, “Bành Chất” 彭質, “Bành Kiểu” 彭矯), ở đầu não, trán (khoảng giữa hai lông mày), và bụng người ta, thường xui người ta làm điều hung dữ độc ác. § Còn gọi là “tam thi” 三尸, “tam thi thần” 三尸神 hay “tam thần” 三神.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, chỉ ba vị ác thần họ Bành, ở đầu, trán, và bụng người ta, là Bành Kiêu, Bành Cứ và Bành Chất ( có thuyết thì bảo là Bành Sư, Bành Kiển và Bành Chất ), thường xui người ta làm điều hung dữ độc ác, rồi tới ngày Canh Thân thì lên trời tâu tội của người. Do đó Tam bành chỉ sự nổi nóng hung dữ. Ta thường dùng cho đàn bà. Đoạn trường tân thanh có câu: » Mụ nghe nàng nói hay tình, bấy giờ mới nổi tam bành mụ lên «.

Một số bài thơ có sử dụng