Có 1 kết quả:

tam tòng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Theo lễ giáo thời xưa, con gái chưa lấy chồng thì theo cha, khi có chồng thì theo chồng, chồng chết thì theo con. “Vị giá tòng phụ, kí giá tòng phu, phu tử tòng tử” 未嫁從父, 既嫁從夫, 夫死從子.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ba điều theo của phụ nữ thời xưa, gồm Tòng phụ, Tòng phu và Tòng tử.

Một số bài thơ có sử dụng