Có 1 kết quả:

tam tư

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần. ◇Luận Ngữ 論語: “Quý Văn Tử tam tư nhi hậu hành. Tử văn chi, viết: Tái, tư khả hĩ” 季文子三思而後行. 子聞之, 曰: 再, 斯可矣 (Công Dã Tràng 公冶長) (Quan đại phu) Quý Văn (gặp việc gì cũng) suy nghĩ ba lần rồi mới hành động. Khổng Tử nghe được bảo: Hai lần thôi là đủ rồi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Suy nghĩ kĩ càng nhiều lần.