Có 1 kết quả:

tam thái

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ba trạng thái của vật chất, gồm thể cứng, thể lỏng và thể hơi. § Tức là: “cố thái” 固態, “dịch thái” 液態 và “khí thái” 氣態.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ba thể của các vật, gồm thể rắn, thể lỏng và thể hơi.