Có 1 kết quả:

tam dục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, chỉ ba điều ham muốn xấu xa, gồm Ăn, Ngủ và Trai gái.