Có 1 kết quả:

tam tài

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Gồm: Thiên, Địa, Nhân. § Cũng gọi là “tam cực” 三極. ◇Dịch Kinh 易經: “Lập thiên chi đạo viết âm dữ dương, lập địa chi đạo viết nhu dữ cương, lập nhân chi đạo viết nhân dữ nghĩa, kiêm tam tài nhi lưỡng chi, cố Dịch lục hoạch nhi thành quái” 立天之道曰陰與陽, 立地之道曰柔與剛, 立人之道曰仁與義, 兼三才而兩之, 故易六畫而成卦 (Thuyết quái 說卦).
2. Chỉ ba vị tài tử cùng có danh tiếng một thời: (1) Đời Tấn: “Phan Thao” 潘滔, “Lưu Dư” 劉輿 và “Bùi Mạc” 裴邈. (2) Đời Bắc Tề: “Ngụy Thu” 魏收, “Ôn Tử Thăng” 溫子昇 và “Hình Tử Tài” 刑子才.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ba ngôi vị cao quý nhất trong vũ trụ, gồm Thiên, Địa, Nhân — Ba màu. Td: Cờ tam tài ( cờ có ba màu xanh trắng đỏ của nước Pháp ).

Một số bài thơ có sử dụng