Có 1 kết quả:

tam giáo

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nhà “Hạ” 夏 tôn sùng đức “Trung” 忠, nhà “Thương” 商 tôn sùng đức “Kính” 敬, nhà “Chu” 周 tôn sùng đức “Văn” 文, gọi là “tam giáo” 三教.
2. Chỉ nội dung giáo học của nhà Nho, bao gồm: “lục đức” 六德, “lục hành” 六行, “lục nghệ” 六藝, gọi chung là “tam giáo” 三教. ◇Từ Cán 徐幹: “Tam giáo bị, nhi nhân đạo tất hĩ” 三教備, 而人道畢矣 (Trung luận 中論, Trị học 治學).
3. Ba tôn giáo hợp xưng, gồm “Nho” 儒, “Đạo” 道 và “Phật” 佛.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ba hệ thống tư tưởng lớn của Đông phương, gồm Nho giáo, Lão giáo và Phật giáo. Văn tế sĩ dân lục tỉnh của Nguyễn Đình Chiểu có câu: » Bọn tam giáo quen theo đường cũ, riêng than bất hạnh làm nghèo «.

Một số bài thơ có sử dụng