Có 1 kết quả:

tam tộc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ba họ, gồm họ hàng bên cha, họ hàng bên mẹ và họ hàng bên vợ.
2. Ba thân thuộc: cha mẹ, anh em và vợ con.
3. Cha, con và cháu.
4. Chỉ chung thân tộc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ba họ, gồm họ hàng bên cha, họ hàng bên mẹ và họ hàng bên vợ.