Có 1 kết quả:

tam bản

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thuyền nhỏ, ghép bằng ba tấm ván.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chiếc thuyền nhỏ, chỉ ghép bằng ba tấm ván gỗ, một tấm làm đáy, hai tấm làm cái thành hai bên.