Có 1 kết quả:

tam cực

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ba thứ quan trọng nhất trong vũ trụ, gồm: “Thiên” 天 Trời, “Địa” 地 Đất và “Nhân” 人 Người. § Còn gọi là “tam tài” 三才.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ba thứ bậc nhất, quan trọng nhất trong vũ trụ, gồm Trời, Đất và Người. Còn gọi là Tam tài.

Một số bài thơ có sử dụng