Có 1 kết quả:

tam thứ

1/1

tam thứ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thứ ba (chỉ thứ tự), lần thứ ba