Có 1 kết quả:

tam dục

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ba thứ ham muốn, gồm ăn uống, ngủ và dâm dục.