Có 1 kết quả:

tam quy y

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Là quy y “Tam bảo” 三寶, gồm quy y “Phật” 佛, quy y “Pháp” 法, quy y “Tăng” 僧. Hành giả niệm ba quy y, tự nhận Phật là đạo sư, Pháp là thuốc chữa bệnh và Tăng-già là bạn đồng học. § Cũng gọi là “tam quy” 三皈, “tam quy” 三歸.