Có 1 kết quả:

tam đoạn luận

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phương pháp luận lí học, chia trình tự suy lí ra ba đoạn: “đại tiền đề” 大前提, “tiểu tiền đề” 小前提 và “kết luận” 結論.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lối suy luận triết học. Gồm ba mệnh đề ( tiền đề, trung đề và kết đề ).