Có 1 kết quả:

tam pháp

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ba cơ quan tối cao của triều đình thời nhà Minh, nhà Thanh Trung Quốc, họp lại thành một tòa án cao nhất để xét xử các vụ quan trọng, gồm “Hình bộ” 刑部, “Đô sát viện” 都察院 và “Đại lí tự” 大理寺. Tòa án lớn này gọi là “tam pháp ti” 三法司.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ba cơ quan tối cao của triều đình thời xưa, họp lại thành một thứ tòa án cao nhất để xét xử các vụ quan trọng, gồm bộ Hình, Đô sát viện và Đại lí tự. Thường là Tòa Tam pháp.

Một số bài thơ có sử dụng