Có 1 kết quả:

tam tai

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ba thứ tai họa, gồm hỏa tai (cháy nhà), phong tai (bão) và thủy tai (nước lụt).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ba loại sự việc không may lớn lao xảy tới, gồm hoả tai ( cháy nhà ), phong tai ( bão ) và thuỷ tai ( nước lụt ).