Có 1 kết quả:

tam sinh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ba con vật giết đi để tế thần, gồm bò, dê và heo (“ngưu, dương, thỉ” 牛, 羊, 豕).
2. Tục gọi gà, cá và heo là “tam sinh” 三牲 (“kê, ngư, thỉ” 雞, 魚, 豕).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ba con vật giết đi để tế thần, gồm trâu dê và lợn.