Có 1 kết quả:

tam giáp

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thời đại khoa cử, trong khoa đình thí, chia những người đậu làm ba bực, gọi là “tam giáp” 三甲: Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa là đệ nhất giáp, Hoàng Giáp là đệ nhị giáp, Tiến Sĩ là đệ tam giáp.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ba hạng thi đậu trong khoa thi Hội và Đình thời xưa, gồm Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa là đệ Nhất giáp, Hoàng giáp là đệ nhị giáp, và Tiến sĩ là đệ tam giáp.

Một số bài thơ có sử dụng