Có 1 kết quả:

tam giới

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ba cõi, gồm “dục giới, sắc giới, vô sắc giới” 欲界, 色界, 無色界.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, chỉ ba cõi, gồm DỤc giới, Sắc giới và Vô sắc giới.

Một số bài thơ có sử dụng