Có 1 kết quả:

tam lược

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Xem “lục thao tam lược” 六韜三略.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên cuốn binh thư do Khương Tử Nha soạn.