Có 1 kết quả:

tam hoàng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ba vị vua thời thượng cổ Trung Hoa. Có thuyết cho là “Thiên Hoàng” 天皇, “Địa Hoàng” 地皇 và “Thái Hoàng” 泰皇.
2. Có thuyết cho là “Phục Hi” 伏羲 “Thần Nông” 神農 và “Nữ Oa” 女媧.
3. Lại có thuyết cho là “Phục Hi” 伏羲, “Thần Nông” 神農 và “Hoàng Đế” 黃帝.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ba vị vua thời tối cổ Trung Hoa, có thuyết cho là Thiên hoàng, Địa hoàng và Nhân hoàng, lại có thuyết cho là Toại Nhân, Phục Hi và Thần Nông. Ca dao có câu: » Tam hoàng ngũ đế chi thư, có anh nhớ vợ ngồi thừ mặt ra «.

Một số bài thơ có sử dụng