Có 1 kết quả:

tam quy

1/1

Từ điển trích dẫn

1. § Xem “tam quy y” 三歸依.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, chỉ ba thứ quy y, gồm quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Chỉ sự đi tu. Đoạn trường tân thanh có câu: » Đưa nàng đến trước phật đường, Tam quy ngũ giới cho nàng xuất gia «.