Có 1 kết quả:

tam lăng hình

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hình chóp ba mặt.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hình chóp ba mặt.